Fåglar på Gotska Sandön

Kommentarer till artlistan.

Detta är ett försök att lista alla fågelarter och raser som är observerade på Gotska Sandön. Listan uppgår till 283 arter, 14 raser, 3 ospontana arter och 1 hybrid. Listan uppdateras löpande efterhand som fynd granskas och godkänns av Rrk Gotland och Rk. Vad gäller arternas ordningsföljd och namnstandard följer jag "Västpalearktislistan version 6 – oktober 2020" från Sveriges Ornitologiska Förening — BirdLife Sverige.

För varje art och ras listas åtminstone ett förstafynd. När jag skrivit "Alla fynd", betyder det alla fynd jag känner till, men här kan du som läser detta förhoppningsvis komma med kompletterande uppgifter!

I den mån jag kunnat få fram uppgifterna har jag angivit antal, kön, ålder, dräkt, plats, datum och observatör. Inom parentes kommer sedan den källa jag använt. Om den inte finns med, är det oftast fråga om egna observationer som ej är publicerade. För fynd efter år 1999 har jag ibland utelämnat källan, vilken i så fall är Artportalen.

Fynd fram till 1966 har jag främst hämtat från Jan Höjers "Gotska Sandöns fågelfauna - en kritisk studie". Som komplement till denna har Stellan Hedgrens två artiklar "Sällsynta fåglar på Gotland" fungerat. I dessa artiklar har jag också hittat de flesta fynd gjorda mellan 1967 och 1993. Observationer efter 1993 har jag främst hämtat från årssammanställningar i Bläcku, Gotlands Ornitologiska Förenings tidskrift.

Vad gäller fynd av sällsynta fåglar kan det ofta vara svårt att bedöma fyndens tillförlitlighet. Jag har valt att följa samma riktlinjer som Stellan Hedgren i de två artiklarna om sällsynta fåglar på Gotland (se under litteratur). Det innebär att för fåglar som är sällsynta ur ett sverigeperspektiv följer jag Sveriges fåglar (SOF 2002) samt Sällsynta fåglar i Sverige (SOF 2003). För fynd efter 1971 gäller att enbart sådana som godkänts av Rk (SOF:s raritetskommitté, bildad 1971) tagits med. Vad gäller fåglar som bara är sällsynta ur ett gotlandsperspektiv följer jag Hedgren helt och hållet.

Min avsikt med att sammanställa denna lista är att uppmuntra dig att rapportera obsar du gjort på Gotska Sandön. Alla obsar från Gotska Sandön är välkomna!

Rapportering av fågelobservationer sker numera via Artportalen. Om du vill komma i kontakt med Rrk Gotland, följ denna länk. Tänk på att gröngöling, gråspett, talltita, entita och tofsmes är rariteter på Gotland, och att en skriftlig beskrivning kan vara på sin plats.

Former (taxa) i artlistan som inte räknas med i summan.

 1. Ljusbukig prutgås (ras)
 2. Chileflamingo (ospontan)
 3. Stäppvråk (ras)
 4. Sydlig gulärla (ras)
 5. Nordlig gulärla (ras)
 6. Svarthuvad gulärla (ras)
 7. Kaspisk buskskvätta (ras)
 8. Rödstrupig sångare/moltonisångare/rostsångare
 9. Sibirisk gransångare (ras)
 10. Svartvit X halsbandsflugsnappare (hybrid)
 11. Tjocknäbbad nötkråka (ras)
 12. Smalnäbbad nötkråka (ras)
 13. Svartkråka (ras)
 14. Brunsiska (ras)
 15. Mindre maskstenknäck (ospontan)
 16. Påvefink (ospontan)

Saknade arter.

Följande arter saknas nu på listan, men kan mycket väl ha observerats åtminstone någon gång: Mindre sångsvan och röd glada.

Osäkra fynd:

Höjer har i ett appendix listat "Otillräckligt bestyrkta, men beaktansvärda fynduppgifter". Jag citerar:

Eisen-Stuxberg (1868) uppger fynd av vitryggig hackspett och Persson (1929) fynd av mindre hackspett på Sandön. I båda fallen rör det sig troligen om okritiska och dubiösa uppgifter. - Enligt Engström (1926) skall fyrmästare Karl Bourgström ha påträffat "stork", smådopping, stäpphöns ("skjutna") och strömstare. H. Wigsten (Vår fågelvärld 1945, s 220) uppger fynd av glada på Sandön: "ej sällsynt åren 1914-1917" (alltså trettio år före publ.), varvid misstag eller minnesfel kan föreligga.
Uppgifter om kattuggla (fyrpersonalen 1962 etc., SFF) och spillkråka (SFF 1964 och 1966) tarvar ytterligare bekräftelse. - Tämligen säkert förefaller vara att en orre uppehållit sig på ön sommaren 1965 (Höjer, maj 1965: uppflog hört nära Vässestensmor, Fanny och Kerstin Hörlin, maj 1965: oberoende uppgift om orre, gällande samma lokal, SFF juli 1965: "spår" av orre)

Jag har valt att följa Stellan Hedgren i första hand och därför finns vitryggig hackspett med på listan. För övrigt har jag valt att följa Höjer med följande undantag: Fynden av mindre hackspett och spillkråka har jag själv valt att ta med, vilket naturligtvis kan diskuteras.

Detaljer för fynd som jag valt att inte ta med i listan:

Järpe
I maj 1999 observerades under en StOF-exkursion i närheten av Sälbo mor en fågel som hävdas ha varit en järpe. Man kan inte utesluta förväxling med morkulla, som kan brumma till ungefär som en järpe vid uppflog.
Orre
1 ex 1965 (Höjer 1967)
2 ex Vulcans kulle 2 juni 2008
Smådopping
Skjuten av Karl Bourgström (Engström 1926)
Rördrom
1 ex S:t Anna sommaren 1960, TBM, sedd på närhåll. Reservation måste göras för förväxling med juv. natthäger. (Höjer 1967)
1 ex 24-26 maj 1974
Röd glada
"ej sällsynt åren 1914-1917" H. Wigsten (Vår fågelvärld 1945, s 220).
Mindre skrikörn
1 adult Bredsandsudde 31 maj 1996
Stäppflyghöna
Skjuten av Karl Bourgström (Engström 1926)
Kattuggla
1929 (Persson 1929)
1960-talet (SFF)
1 tiggande unge hörd i Fyrbyn 23 juli 2007
Gröngöling
1 ex 4 juli 1963, 1 juli 1964 och i juli 1966 (SFF)
1 ex 21 juni 1964 (SFU)
Talltita
1880-talet, JBM, "strykfågel, allmän särskilt vintertid" (Sundström 1890)
1 ex slutet av maj 1955, Norbeck&Melin (Norbeck 1955)
1 ex 3 juli 1960, 24 juli 1961, 30 juni 1964 (SFF)
Tofsmes
Anlände 28 mars 1886, JBM (Sundström 1890)

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.