Fåglar på Gotska Sandön

Knölsvan Cygnus olor

Knölsvanar ses endast fåtaligt på Gotska Sandön under sommarhalvåret. Någon flock av icke-häckande fåglar kan passera i maj och juni, och sådana fåglar kan även stanna på ön ett tag.

Vintertid passerar knölsvanar i större mängd Gotska Sandön och sträcker då söderut i samband med kalluftsinbrott. Vissa vintrar blir försvagade knölsvanar kvar på ön och dör i stora antal. Dessa fågellik kantar sedan öns stränder under lång tid.

Första fyndet:

Sångsvan Cygnus cygnus

Arten ses mycket fåtaligt under sommarhalvåret. Sparsam på sträck höst, vinter och vår.

Första fyndet:

Sädgås Anser fabalis

Ses sparsamt på sträck vår och höst. De högsta antalen har noterats i september och i oktober.

Första fyndet:

Bläsgås Anser albifrons

Några större flockar har noterats i början av oktober. För övrigt sällsynt.

Första fyndet:

Fjällgås Anser erythropus

Ett fynd:

Grågås Anser anser

Ses fåtaligt från mars till oktober.

Första fyndet:

Prutgås Branta bernicla bernicla

Prutgåsen sträcker regelbundet förbi under vårsäsongen 20.5-10.6. Bästa dagssumma är knappt 18.000 som uppnåtts vid två tillfällen, nämligen 27.5 1995 och 25.5 2015. Sydliga vindar gör att vissa prutgäss tar omvägen runt Bredsandsudde på sin väg till Norra Sibirien. Normalt torde dock flertalet passera väl söder om ön utom synhåll. På hösten ses arten regelbundet i måttliga antal.

Första fyndet:

Ljusbukig prutgås Branta bernicla hrota

Första fynden:

Vitkindad gås Branta leucopsis

Ses oftast i små antal i maj och juni. Bästa sträcksiffra under vårsträcket är 1500 ex 20 maj 2014 och under höststräcket 400 ex vid några tillfällen i början av oktober.

Första fyndet:

Kanadagås Branta canadensis

Ses sällsynt i mars till juni.

Första fyndet:

Rödhalsad gås Branta ruficollis

Ett fynd:

Gravand Tadorna tadorna

Gravanden häckar inte på Gotska Sandön. Arten ses fåtaligt från mars till september.

Första fyndet:

Bläsand Anas penelope

Arten ses mycket fåtaligt i maj och i juni. I september och oktober är det inte ovanligt med dagssummor på 100 sträckande bläsänder och däröver. Bästa sträckdag är 9 september 2007 då över 1700 bläsänder sträckte förbi Bredsandsudde.

Första fyndet:

Snatterand Anas strepera

Ses fåtaligt vår och höst.

Första fynden:

Kricka Anas crecca

Krickan ses fåtaligt på sträck i maj och i juni. I augusti, september och i oktober är dagssummor på över 30 krickor inte ovanliga. Bästa sträckdag är 4 september 2004 då 367 krickor sträckte förbi Bredsandsudde. Bästa sträckdag på våren är 4 juni 2002 då 30 sträckande krickor inräknades.

Första fyndet:

Gräsand Anas platyrhynchos

Arten noteras på de flesta resor på försommaren i låga antal. Sträckperioderna infaller normalt i april samt i oktober och november. Högsta noterade sträcksumma är 50 ex den 4 juni 2011.

Första fyndet:

Stjärtand Anas acuta

Arten ses mycket fåtaligt i april, maj och juni. Bästa dagssumman för höststräcket är 412 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 9 september 2007.

Första fyndet:

Årta Anas querquedula

Arten ses mycket fåtaligt i maj, juni och augusti.

Första fynden:

Skedand Anas clypeata

Ses fåtaligt i april till oktober.

Första fyndet:

Brunand Aythya ferina

Första fynden:

Vigg Aythya fuligula

Ses fåtaligt på vårsträck fram till början av juni och på höststräck från juli och framåt.

Första fyndet:

Bergand Aythya marila

Ses fåtaligt höst, vinter och vår.

Första fyndet:

Ejder Somateria mollissima

Ejdern häckar på Gotska Sandön och ses under hela året. Ådorna ruvar i marhalmen på stranddynen runt hela ön. Ungarna kläcks i maj och i juni. De ungar som överlever predationen från örnar och trutar brukar samlas vid södra kusten mellan Höga land och Hamnudden och där har som mest 400 ungar räknats 26 maj 2003. Flockar med gudingar ses runt hela ön från maj till oktober. 2000 gudingar har noterats vid några tillfällen. Högsta dagssumma för sträckande ejder är ca 2000 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 14 oktober 2014.

Första fyndet:

Praktejder Somateria spectabilis

Första fynden:

Alförrädare Polysticta stelleri

Tre fynd:

Alfågel Clangula hyemalis

Vintertid allmän i Sandöns farvatten. Ses på sträck vår och höst. Ännu i slutet av maj kan stora flockar uppehålla sig inom knappt synhåll från Sandön. Ses mycket sällsynt även under högsommaren.

Första fyndet:

Sjöorre Melanitta nigra

Ses på sträck i maj och juni samt i augusti till oktober. Högsta dagssumma är 2118 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 9 september 2007.

Första fyndet:

Svärta Melanitta fusca

Sparsam häckfågel som kan ses vid Sandöns stränder året runt. Ungarna kläcks i juli månad. Högsta noterade antalen för en dag är 171 ex som sträckte norrut 11 maj 1978 samt 90 ex som rastade 1 januari 2004.

Första fyndet:

Knipa Bucephala clangula

Ses regelbundet i låga antal på sträck vår och höst. Högsta noterade antal på en dag är 45 ex som rastade vid Hamnudden 11 maj 1978.

Första fyndet:

Salskrake Mergellus albellus

Ses fåtaligt vår och höst.

Första fyndet:

Småskrake Mergus serrator

Häckar fåtaligt på Gotska Sandön och små ungar är sedda vid några tillfällen. Sträcker förbi Sandön vår och höst och arten ses hela året. Största antal som noterats är ca 300 ex i månadsskiftet maj-juni 1973. Det är inte ovanligt att se flockar om 30-60 fåglar som stryker förbi och letar efter lämpligt fiskevatten.

Första fyndet:

Storskrake Mergus merganser

Häckar fåtaligt på Gotska Sandön och små ungar är sedda vid några tillfällen. Sparsam sträckfågel vår och höst. Ses i låga antal året runt.

Första fyndet:

Vaktel Coturnix coturnix

Rastar sällsynt i marhalmen längs stränderna på försommaren.

Första fynden:

Smålom Gavia stellata

Ses tämligen allmänt på sträck och rastande kring Sandön vår och höst. Högsta noterade antal på en dag är 50 sträckande 1 oktober 2002. Kan även ses vintertid.

Första fyndet:

Storlom Gavia arctica

Talrik under sträcktid vår och höst, fåtalig under sommaren. Fiskande storlommar ses ofta från Sandöns stränder och mindre flockar ses ofta förflytta sig för att leta efter lämpliga fiskevatten. Ses även vintertid. Höjer (1967) anger att sträckande flockar på 50-60 ex inte är ovanliga i maj. Detta är inte observerat på senare år, då högsta dagssumman under 2000-talet hittills är 60 ex, vilket noterats vid några få tillfällen.

Första fyndet:

Svartnäbbad islom Gavia immer

Sällsynt under vår och försommar.

Första fynden:

Vitnäbbad islom Gavia adamsii

Arten sågs förr nästan årligen, men på senare år alltmer sällan. Ses både på sträck och fiskande vid Sandöns stränder. Liksom övriga lommar förflyttar den sig till för dagen lämpligaste fiskevatten, ofta vid en strand som ligger i lä för den rådande vinden.

Fynd t.o.m. år 2003:

Skäggdopping Podiceps cristatus

Ses fåtaligt på sträck vår och höst. Kan även ses vintertid.

Första fyndet:

Gråhakedopping Podiceps grisegena

Ses fåtaligt på sträck vår och höst. Överlägset högsta noterade antal på en dag är nitton ex som sträckte förbi Bredsandsudde i en flock 28 maj 2013.

Första fyndet:

Svarthakedopping Podiceps auritus

Ses mycket fåtaligt på sträck vår och höst. Högsta noterade antal på en dag är 5 ex som rastade vid Bredsandsudde 12 maj 1978.

Första fyndet:

Stormfågel Fulmarus glacialis

Ett fynd:

Havssula Morus bassanus

Första fynden:

Storskarv Phalacrocorax carbo

Ses på Gotska Sandön året runt, talrikast i augusti och september. Upp till 400 ex har setts rasta på Bredsandsudde i augusti.

Första fyndet:

Natthäger Nycticorax nycticorax

Ett fynd:

Ägretthäger Ardea alba

Första fynden:

Gråhäger Ardea cinerea

Enstaka eller småflockar ses då och då sommartid.

Första fyndet:

Vit stork Ciconia ciconia

Två fynd:

Chileflamingo Phoenicopterus chilensis

Ett fynd:

Bivråk Pernis apivorus

Ses sparsamt på sträck vår och höst, talrikast på våren. Någon kvardröjande bivråk kan även ses under sommaren. Högsta noterade antal på en dag är 6 ex som sträckte förbi Sandön 2 juni 2004.

Första fyndet:

Brun glada Milvus migrans

Tre fynd:

Havsörn Haliaeetus albicilla

Havsörnen häckade sedan urminnes tider på Gotska Sandön fram till åtminstone 1910-talet. Den sista boplatsen var en grov tall på Höga lands västparti. Den sågs därefter inte alls under många år. Från mitten av 1990-talet och framåt har antalet sedda havsörnar stadigt ökat och det är troligt att arten snart åter får räknas till Sandöns häckfåglar.

Första fyndet:

Brun kärrhök Circus aeruginosus

Ses fåtaligt på sträck vår och höst, något talrikare på våren. En exceptionellt hög sträcksumma är de 7 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 21 maj 2004.

Första fyndet:

Blå kärrhök Circus cyaneus

Ses mycket fåtaligt på sträck i maj, september och oktober. Gotska Sandön erbjuder dåliga jaktmarker för denna sorkjägare, eftersom smågnagare och näbbmöss helt saknas på ön.

Första fyndet:

Stäpphök Circus macrourus

Ett fynd:

Ängshök Circus pygargus

Mycket sällsynt med cirka ett fynd per decennium det senaste halvseklet.

Första fynden:

Duvhök Accipiter gentilis

Häckar troligen årsvisst på Sandön.

Första fyndet:

Sparvhök Accipiter nisus

Ses ofta fånga småfågel vid Bredsandsudde under sommarhalvåret. Häckar på Sandön med flera par.

Första fyndet:

Ormvråk Buteo buteo

Tämligen sällsynt under sträcktid. Arten är en sorkjägare som gör klokt i att snarast möjligt lämna Sandön.

Första fyndet:

Stäppvråk Buteo buteo vulpinus

Ett fynd:

Fjällvråk Buteo lagopus

Ses sparsamt på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Kungsörn Aquila chrysaetos

Häckfågel på Gotska Sandön sedan länge. Det är osäkert om kungsörnen häckar varje år. Den viktigaste födan är skogsharar och dessa är vissa år fåtaliga. Arten är sommartid svårsedd då den har ett undangömt levnadssätt.

Första fyndet:

Stäppörn Aquila nipalensis

Alla fynd:

Fiskgjuse Pandion haliaetus

Enstaka sträckande exemplar ses framför allt i maj. Lyckat fiske har observerats flera gånger och försök till häckning kan inte uteslutas.

Första fyndet:

Tornfalk Falco tinnunculus

Tornfalken ses regelbundet men fåtaligt under vår- och höststräcket. Liksom övriga sorkspecialister går den en säker död till mötes om den inte lyckas ta sig vidare inom kort. Då och då hittas döda tornfalkar på ön.

Första fyndet:

Aftonfalk Falco vespertinus

Sällsynt gäst på Gotska Sandön i slutet av maj och början av juni. Oftast ses enstaka men i början av juni 1973 sågs hela fyra stycken (Frankenberg 1977).

Första fyndet:

Stenfalk Falco columbarius

Ses regelbundet men fåtaligt på sträck vår och höst. Vissa fåglar stannar på ön ett tag och utnyttjar överflödet av småfåglar med nedsatt kondition.

Första fyndet:

Lärkfalk Falco subbuteo

Lärkfalken häckar vanligen med fyra par på Gotska Sandön. De är mycket ljudliga och hörs ofta från Lägerplatsen. Lärkfalkarna på Gotska Sandön livnär sig i stor omfattning av småfågeljakt ute över öppet hav. Dessa jakter kan ofta ses bra från Bredsandsudde.

Första fyndet:

Pilgrimsfalk Falco peregrinus

Ses sällsynt på vårsträck i maj och sparsamt på höststräck i september och oktober.

Första fyndet:

Vattenrall Rallus aquaticus

Rastar sällsynt på Sandön under sträckperioderna.

Första fyndet:

Småfläckig sumphöna Porzana porzana

Ett fynd:

Kornknarr Crex crex

Mycket sällsynt under sommarhalvåret. Upptäcks oftast rastande i marhalmen längs stränderna.

Första fynden:

Rörhöna Gallinula chloropus

Ses sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

Sothöna Fulica atra

Första fynden:

Trana Grus grus

Ses fåtaligt under våren.

Första fynden:

Strandskata Haematopus ostralegus

Häckar med ett tiotal par längs med Sandöns norra och södra stränder samt i Varvsbukten. Högsta noterade antal på en och samma dag är 55 ex som sträckte mot nordost 12 maj 1978.

Första fyndet:

Skärfläcka Recurvirostra avosetta

Ses sällsynt i maj till juli.

Första fyndet:

Mindre strandpipare Charadrius dubius

Mindre strandpiparen häckade förr på Gotska Sandön, bland annat på burgen innanför Stora Beckrevet. Ses numera sparsamt under sträckperioderna.

Första fyndet:

Större strandpipare Charadrius hiaticula

Regelbunden häckfågel och förbisträckare. Antal häckande par torde uppgå till minst tio. Högsta antal som noterats på en och samma dag är 70 ex som rastade på Bredsandsudde 25 augusti 2009.

Första fyndet:

Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus

Ett fynd:

Fjällpipare Charadrius morinellus

Fyra fynd:

Ljungpipare Pluvialis apricaria

Ses sparsamt rasta och sträcka förbi i april till oktober. Högsta antal som noterats på en och samma dag är 30 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 26 maj 2012.

Första fyndet:

Kustpipare Pluvialis squatarola

Ses vissa år talrikt på sträck i slutet av maj och början av juni. Högsta antal som noterats på en och samma dag är 2013 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 27 maj 2012. På höststräcket från slutet av juli till början av oktober uppträder kustpiparen sparsamt.

Första fyndet:

Tofsvipa Vanellus vanellus

Ses sparsamt på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Kustsnäppa Calidris canutus

Ses oftast fåtaligt på sträck i slutet av maj och i början av juni samt i juli, augusti och september. Vid gynnsamma väderbetingelser kan stora flockar ses från Bredsandsudde på vårsträcket. Den 4 juni 2004 var vinden måttlig sydlig, det var god sikt och blå himmel utom i väster, där det låg en molnbank som gynnade upptäckten av vadarflockar högt på himlen. Denna dag sträckte hela 1130 kustsnäppor mot nordost och den största flocken var på 450 ex.

Första fyndet:

Sandlöpare Calidris alba

Sandlöparen uppträder regelbundet men fåtaligt under vårsträcket i slutet av maj och början av juni, talrikare under höststräcket från slutet av juli.

Första fyndet:

Småsnäppa Calidris minuta

Ses på sträck i slutet av maj och början av juni samt mer talrikt i augusti och september.

Första fyndet:

Mosnäppa Calidris temminckii

Ses sparsamt på vårsträck i maj och början av juni samt talrikare på höststräck i juli och augusti. Ses dock sällan i sträckflykt utan mosnäppor ses rastande, och då nästan uteslutande på Bredsandsudde. Som mest har 10 ex setts samtidigt på udden i augusti.

Första fyndet:

Tuvsnäppa Calidris melanotos

Första fynden:

Spovsnäppa Calidris ferruginea

Ses sällsynt på vårsträck i maj och sparsamt på höststräck i juli, augusti och september.

Första fyndet:

Skärsnäppa Calidris maritima

Första fynden:

Kärrsnäppa Calidris alpina

Ses oftast sparsamt på vårsträck i maj och början av juni samt allmänt på höststräck i juli, augusti, september och oktober. Under vårsträcket kan man vid nordostlig vind få se många kärrsnäppor sträcka förbi Bredsandsudde. Högsta noterade antal är 3142 ex som sträckte 27 maj 2012.

Första fyndet:

Myrsnäppa Limicola falcinellus

Första fynden:

Brushane Philomachus pugnax

Ses sällsynt på nordsträck i maj och sparsamt på sydsträck från slutet av juni till september.

Första fyndet:

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus

Ses fåtaligt i april, maj, september och oktober. Högsta antal sedda på en dag är 4 ex, den 3 oktober 2002.

Första fynden:

Enkelbeckasin Gallinago gallinago

Ses sparsamt på vårsträck och allmännare på höststräck från juli till oktober. Högsta antalen har noterats i slutet av september och i början av oktober.

Första fynden:

Dubbelbeckasin Gallinago media

Rastar sällsynt i maj och i augusti.

Första fynden:

Morkulla Scolopax rusticola

Morkullan är en av sandöskogens karaktärsarter. Häckar regelbundet vid flera av morerna: Vassestensmor, Stora Idemoren, Enekullen etcetera. Morkulledrag ses och hörs ofta vid Fyrbyn och Lägerplatsen i juni månad. Morkullan är sedd i alla månader utom i december.

Första fyndet:

Rödspov Limosa limosa

Ett fynd:

Myrspov Limosa lapponica

Ses oftast sparsamt på vårsträck i maj och början av juni samt på höststräck i juli och augusti. Stora flockar har några gånger noterats på vårsträcket och högsta dagssumma är 3050 ex som sträckte mot nordost förbi Bredsandsudde 25 maj 2012.

Första fyndet:

Småspov Numenius phaeopus

Regelbunden på vårsträck i april och första halvan av maj, samt på sydsträck från midsommar till augusti.

Första fyndet:

Storspov Numenius arquata

Talrik på vårsträck i april där 159 sträckande 23 april 2014 sticker ut som en hög siffra. Ses oftast fåtaligt i maj till augusti. Den 25 juni 2006 räknades 198 sydsträckande storspovar. Arten rastar sällan på Gotska Sandön utan ses mest sträcka förbi.

Första fyndet:

Drillsnäppa Actitis hypoleucos

Fåtalig fast regelbunden på vårsträck och på höststräck. Rastar markant oftare än andra vadare på öns grusiga nordkust.

Första fyndet:

Skogssnäppa Tringa ochropus

Ses fåtaligt på sträck från april till augusti. Oftast ses enstaka fåglar.

Första fyndet:

Svartsnäppa Tringa erythropus

Ses tämligen sällsynt och nästan alltid enstaka i april till september.

Första fyndet:

Gluttsnäppa Tringa nebularia

Ses fåtaligt och oftast enstaka i april till oktober.

Första fyndet:

Dammsnäppa Tringa stagnatilis

Ett fynd:

Grönbena Tringa glareola

Uppträder oftast enstaka eller i små flockar i april till september. Kan ibland rasta flera dagar på Bredsandsudde.

Första fyndet:

Rödbena Tringa totanus

Ses fåtaligt i april till augusti.

Första fyndet:

Roskarl Arenaria interpres

Roskarlen är en fåtalig förbisträckare främst i maj-juni men även i juli-augusti. Ett fynd sent i november. Liksom övriga vadare rastar den då och då vid stränderna.

Första fyndet:

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus

Ses fåtaligt på sträck i slutet av maj och början av juni samt sällsynt i augusti och september.

Första fyndet:

Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius

Tre fynd:

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus

Två fynd:

Kustlabb Stercorarius parasiticus

Ses tämligen fåtaligt på sträck i maj och början av juni samt i slutet av juli till september.

Första fyndet:

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Ses sällsynt i maj till oktober. Ett vinterfynd, i januari.

Första fyndet:

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

Flockar på mellan 5 och 50 individer uppträder regelbundet under sommarhalvåret. På försommaren är det mest fråga om 2K-fåglar och dessa ses då och då sträcka söderut. På högsommaren och hösten ses gamla fåglar och årsungar som drar söderut. Ibland stannar de ett tag på Sandön.

Första fyndet:

Svarthuvad mås Larus melanocephalus

Första fynden:

Fiskmås Larus canus

Häckar med minst tjugo par vardera vid Bredsandsudde och vid Tärnudden samt även i mindre antal vid Kyrkudden och Stora Beckrevet. I september och oktober kan mångtusenhövdade flockar rasta och sträcka förbi vid Bredsandsudde.

Första fyndet:

Silltrut Larus fuscus fuscus

Häckar i en stor koloni på Bredsandsudde där antalet par brukar pendla mellan 200 och 300. En mindre koloni för en tynande tillvaro i Varvsbukten. Silltruten är en karaktärsfågel under hela sommarhalvåret på Gotska Sandön och är jämte fiskmåsen och fisktärnan den fågel man oftast ser i luften längs stränderna.

Första fyndet:

Gråtrut Larus argentatus argentatus

Häckar med ca 20 par vid Bredsandsudde och ca 5 par öster om Tärnudden. Dessutom häckar enstaka par även på andra platser på Sandön.

Första fyndet:

Kaspisk trut Larus cachinnans

Ses sällsynt i maj till september.

Första fynden:

Medelhavstrut Larus michahellis

Första fynden:

Vittrut Larus hyperboreus

Första fynden:

Havstrut Larus marinus

Häckar med enstaka par runt ön, till exempel vid Stora Beckrevet, Sankt Anna och Bredsandsudde. Totalt häckar säkert under tio par på Sandön. Kan ses året runt på ön, men sällan i antal över 15 ex.

Första fyndet:

Tretåig mås Rissa tridactyla

Två fynd:

Ismås Pagophila eburnea

Ett fynd:

Småtärna Sternula albifrons

Sparsam gäst. Ses oftast enstaka eller parvis. 1 augusti 2007 sågs hela 25 småtärnor samtidigt rasta på Bredsandsudde.

Första fyndet:

Skräntärna Hydroprogne caspia

Sällsynt gäst i maj till augusti.

Första fyndet:

Svarttärna Chlidonias niger

Sällsynt gäst i maj till augusti. Denna film togs av Per Åsberg vid Bredsandsudde 30 maj 2015.

Första fynden:

Silvertärna Sterna paradisaea

Silvertärnor konstateras sällsynt häcka på Gotska Sandön. År 2004 häckade tre par på Bredsandsudde i låga nästan vegetationsfria sanddyner närmast havet. Arten kan uppträda talrikt under höststräcket i juli och augusti.

Första fynden:

Fisktärna Sterna hirundo

Fisktärnan har under de senaste årtiondena häckat i fyra kolonier: På Bredsandsudde, vid Stora Beckrevet, vid Tärnudden och i Varvsbukten. Den största kolonin är den på Bredsandsudde med uppåt ett hundratal par. Fisktärnan häckar på gräsklädda dyner nära vattnet.

Första fyndet:

Kentsk tärna Sterna sandvicensis

Den kentska tärnan ses regelbundet och fåtaligt under vår och sommar på Gotska Sandön, talrikare i september och i oktober. Den har inte konstaterats häcka på Sandön.

Första fyndet:

Sillgrissla Uria aalge

Ses fåtaligt runt Sandön i april till oktober.

Första fyndet:

Tordmule Alca torda

Småflockar ses fiska och flyga förbi under sommarhalvåret. Sträcker talrikt förbi ön vår och höst. Någon gång ses tordmular stå på öns stränder och då är det säkert fråga om försvagade individer.

Första fyndet:

Tobisgrissla Cepphus grylle

Ses fåtaligt fiska och flyga förbi vid Sandöns stränder under sommaren. Även sedd vintertid.

Första fyndet:

Tamduva Columba livia domestica

Omärkta tamduvor ses då och då under sommarhalvåret.

Första fyndet:

Skogsduva Columba oenas

Tämligen allmän på flyttning vår och höst. Enstaka kan bli kvar sent i maj. Arten häckar inte på Sandön.

Första fyndet:

Ringduva Columba palumbus

Allmän på flyttning vår och höst. Enstaka spelande fåglar hörs ibland på Sandön. Häckning har dock aldrig konstaterats, även om det inte är otroligt. En flock om 1500 ex sågs vid Bredsandsudde den 7 oktober 2006 och är med råge den största flock som noterats på Sandön.

Första fyndet:

Turkduva Streptopelia decaocto

Ses sällsynt i maj, juni och juli.

Första fyndet:

Turturduva Streptopelia turtur

Turturduvan ses då och då i slutet av maj och i början av juni, men är inte riktigt årligen förekommande. Talrikare än turkduvan.

Första fynden:

Gök Cuculus canorus

Ses sparsamt och årligen på sträck vår och höst. Då och då ses gökar på Bredsandsudde sträcka ut mot nordväst över havet i dagsljus i slutet av maj och i början av juni. Gökar hörs ibland spela på Sandön. Någon bekräftad häckning finns dock ej.

Första fyndet:

Fjälluggla Bubo scandiacus

Ett fynd:

Hökuggla Surnia ulula

Ett fynd:

Hornuggla Asio otus

Sällsynt i slutet av maj och på hösten. Jagar smågnagare vilka saknas på Sandön. Döda hornugglor har hittats vid flera tillfällen på ön.

Första fyndet:

Jorduggla Asio flammeus

Jordugglan ses fåtaligt höst och vår under sträcket, på våren även så sent som i början av juni.

Första fyndet:

Pärluggla Aegolius funereus

Två fynd:

Nattskärra Caprimulgus europaeus

Nattskärran är utan tvivel en av Sandöns årsvissa häckfåglar. Den hörs då och då spela från Lägerplatsen. På försommaren rastar ofta nattskärror i stranddynerna, och de flyger då upp när man passerar förbi.

Första fyndet:

Tornseglare Apus apus

Oregelbundet uppträdande. Ganska sparsam på vårsträck i maj och juni samt på höststräck i augusti. Såvitt känt häckar inte tornseglare på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Kungsfiskare Alcedo atthis

Två fynd:

Biätare Merops apiaster

Sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

Blåkråka Coracias garrulus

Alla fynd:

Härfågel Upupa epops

Första fynden:

Göktyta Jynx torquilla

Sparsam och regelbunden under vårsträcket. Häckning har konstaterats vid Kapellänget, vid Lilla Idemoren och vid Gamla gården.

Första fyndet:

Spillkråka Dryocopus martius

Två fynd:

Större hackspett Dendrocopus major

Större hackspetten är en tämligen allmän häckfågel på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos

Ett fynd:

Mindre hackspett Dendrocopos minor

Sällsynt och oregelbundet uppträdande.

Första fyndet:

Tretåig hackspett Picoides tridactylus

Två fynd:

Korttålärka Calandrella brachydactyla

Ses sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

Tofslärka Galerida cristata

Ett fynd:

Trädlärka Lullula arborea

Ses sparsamt på sträck vår och höst. Sjungande trädlärkor hörs och ses då och då i slutet av maj innanför Bredsandsudde och häckning kan inte uteslutas.

Första fyndet:

Sånglärka Alauda arvensis

Ses allmänt på sträck vår och höst. Enstaka fåglar ses in i juni månad. Sjungande sånglärkor noteras ibland. Häckning misstänks dock ej.

Första fyndet:

Berglärka Eremophila alpestris

Alla fynd:

Backsvala Riparia riparia

Ses fåtaligt på sträck vår och höst med andra svalor.

Första fyndet:

Ladusvala Hirundo rustica

Ses allmänt på sträck i maj och juni samt i augusti till oktober. Vår och höst samlas svalor gärna vid Höga land och bortåt Hamnudden där de näringssöker. Ladusvalan häckar då och då i fyrbyn.

Första fyndet:

Hussvala Delichon urbicum

Ses allmänt på sträck i maj och juni, fåtaligt i augusti till oktober. Häckar vissa år på Sandön. Svalor söker sig ofta till den strand som för tillfället har lä för att födosöka. I flockarna finner man då vanligen ladusvala och hussvala, och mer sällsynt även backsvala.

Första fyndet:

Större piplärka Anthus richardi

Fem fynd:

Fältpiplärka Anthus campestris

Sällsynt gäst från slutet av maj till juli. Oftast ses enstaka ex. Har minskat på Gotska Sandön liksom i Sverige i övrigt.

Första fyndet:

Trädpiplärka Anthus trivialis

Häckar fåtaligt på södra delen av ön. Detta styrks genom revirhållande fåglar och av en varnande trädpiplärka som såg vid Bourgströms mausoleum 23 juni 2006. Allmän på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Ängspiplärka Anthus pratensis

Allmän på sträck vår och höst. Vårsträcket är i stort sett obevakat. Höstetid kan stora mängder ses sträcka vid Bredsandsudde. Den 29 september 2002 stöttes en flock på 70 ängspiplärkor upp ur skogen vid gamla nationalparken, en urskogslik tallskog. Ängspiplärkan häckar inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus

Ses fåtaligt på sträck, huvudsakligen i maj och i september.

Första fyndet:

Skärpiplärka Anthus petrosus

Ses fåtaligt men regelbundet både vår och höst. Häckar ej på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Gulärla Motacilla flava

Ses på sträck i maj, juni, augusti och september, på våren ibland i större antal. Högsta sträcksumman som noterats på en dag är 750 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 21 maj 2004. Sträckriktningen är på våren mot nordväst liksom för flertalet tättingar.

Första fyndet:

Sydlig gulärla Motacilla f. flava

Ses fåtaligt på sträck och endast på våren när hannarna är lätta att rasbestämma.

Första fyndet:

Nordlig gulärla Motacilla f. thunbergi

Ses allmänt på sträck i maj och början av juni. Rastar huvudsakligen nära stranden men även ibland på gräsmattor i Fyrbyn och i Kapellänget.

Första fyndet:

Svarthuvad gulärla Motacilla flava feldegg/?

Ett fynd:

Citronärla Motacilla citreola

Sällsynt men regelbunden i maj till augusti.

Första fynden:

Forsärla Motacilla cinerea

Sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

Sädesärla Motacilla alba alba

Häckar allmänt längs stränderna runt hela ön. Med i genomsnitt ett par var trehundrade meter blir det omkring etthundra häckande par vid stränderna. Dessutom häckar några par vid Fyrbyn, Lägerplatsen, Kapellänget och Gamla gården. Sträcker fåtaligt på våren och mer allmänt på hösten förbi Gotska Sandön.

Första fyndet:

Sidensvans Bombycilla garrulus

Troligen ej ovanlig under senhöst och vinter. Enstaka eller småflockar finns vissa år kvar långt in i maj månad.

Första fynden:

Strömstare Cinclus cinclus

Sällsynt under senhöst och vinter.

Första fyndet:

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes

Häckar troligen årligen med några tiotal par på platser med närhet till lövträd såsom Stora Idemoren, Höga åsen och Högaland.

Första fyndet:

Järnsparv Prunella modularis

Häckar troligen fåtaligt, bland annat på den med bergtall planterade randdynen vid Helikopterlandningsplatsen. Rastar allmänt under sträcket. Den 28 september 2002 var tallskogen "nedlusad" med järnsparvar och en försiktig skattning gav fyrahundra rastande fåglar.

Första fyndet:

Rödhake Erithacus rubecula

Rastar allmänt under sträcket vår och höst. Häckar troligen på Sandön fastän fåtaligt. Sjungande fåglar i slutet av maj och i början av juni är noterade flera gånger men inga säkra häckningsindicier är noterade.

Första fyndet:

Näktergal Luscinia luscinia

Fåtaligt men regelbundet uppträdande i sista hälften av maj. Oftast sedd under näringsfång på gräsklädd mark, mer sällan sjungande. Näktergalen häckar troligen inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Sydnäktergal Luscinia megarhynchos

Två fynd:

Blåhake Luscinia svecica

Fåtaligt och regelbundet uppträdande i mitten och slutet av maj. Mycket fåtalig i augusti och september. Dåligt sträckväder under vårens sträcktopp kan göra att fler blåhakar än normalt rastar vid stränderna. Sålunda räknades den 24 maj 2004 hela 80 blåhakar vid norra stranden och Franska bukten i nordlig vind och regn. Blåhakar ses både i marhalmen vid stränderna, i morerna samt i Fyrbyn och vid Lägerplatsen.

Första fyndet:

Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus

Ett fynd:

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros

Fåtaligt uppträdande i maj och början av juni. Ses oftast i Fyrbyn och vid Helikopterlandningsplatsen. Troligen är uppträdandet talrikare i mars och i april. Den 1 januari 2004 sågs två olika svarta rödstjärtar. En vid Sankt Anna och en vid Vassesten. Båda uppehöll sig nära stranden. En ungfågel som sågs i Fyrbyn i augusti 2005 behöver inte alls betyda att arten häckar på ön. Det förekommer ett ganska omfattande unfågelsträck av svart rödstjärt under sommarmånaderna och då kan de förflytta sig många mil bort från födelseplatsen.

Första fyndet:

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

Regelbunden och fåtalig häckfågel i de hedartade tallskogspartierna. Rastande fåglar ses under sträckperioderna vår och höst, sällan i högre antal.

Första fyndet:

Buskskvätta Saxicola rubetra

Buskskvättan är en mycket påtaglig sträckgäst i slutet av maj eftersom den ofta sitter synligt. Vid dåligt sträckväder kan stora mängder samlas på Sandön. Kvällen före en sträcknatt kan antalet buskskvättor bli mycket högt i de yttersta dynerna vid Bredsandsudde. Ses även på höststräck i augusti till oktober och då oftast i lägre antal.

Första fyndet:

Svarthakad/vitgumpad buskskvätta Saxicola rubicola/maurus

Åtta fynd:

Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola

Två fynd:

Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus

Två fynd:

Kaspisk buskskvätta Saxicola maurus hemprichii

Ett fynd:

Stenskvätta Oenanthe oenanthe

Ses allmänt rasta på Sandön under sträckperioderna i april till juni samt i augusti till oktober. Arten häckar inte på ön.

Första fyndet:

Blåtrast Monticola solitarius

Ett fynd:

Ringtrast Turdus torquatus

Tämligen talrik i april och början av maj. Sällsynt senare i maj och i början av juni samt i oktober.

Första fyndet:

Koltrast Turdus merula

Häckar med i stort sett ett par i varje mor. Tycks vara den enda trastart som lyckas bra med sitt näringsfång på ön. Talrik på sträck vår och höst. Ses fåtaligt även på vintern.

Första fyndet:

Björktrast Turdus pilaris

Talrik på sträck vår och höst. Ses fåtaligt i maj och i juni. Arten häckar såvitt känt inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Taltrast Turdus philomelos

Häckar troligen årligen med ett fåtal par och häckning är konstaterad vid några tillfällen. Talrik på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Rödvingetrast Turdus iliacus

Talrik på sträck vår och höst. Enstaka rödvingetrastar har hörts sjunga så sent som i början av juni, men häckning misstänks ej.

Första fyndet:

Dubbeltrast Turdus viscivorus

Tämligen talrik på sträck vår och höst. Enstaka sjungande fåglar har hörts in i juni månad.

Första fyndet:

Gräshoppsångare Locustella naevia

Gräshoppsångaren ses fåtaligt men regelbundet i maj och början av juni samt i slutet av juli till oktober vid systematisk genomsökning av stranddynen. När man väl funnit en fågel har man på Gotska Sandön ofta möjlighet att se den ovanligt väl. Sjungande fåglar hörs ibland i de mest oväntade biotoper, särskilt i mild och fuktig väderlek.

Första fyndet:

Vassångare Locustella luscinioides

Ett fynd:

Flodsångare Locustella fluviatilis

Ses sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus

Ses fåtaligt rasta under sträckperioderna vår och höst. Flest hittar man i marhalmen vid stränderna vid ogynnsamt sträckväder. Ses och hörs även ibland i Fyrbyn och i Kapellänget.

Första fyndet:

Fältsångare Acrocephalus agricola

Ett fynd:

Busksångare Acrocephalus dumetorum

Sparsam men regelbunden på försommaren.

Första fynden:

Kärrsångare Acrocephalus palustris

Ses och hörs fåtaligt endast under vårsträcket i slutet av maj och i juni. Högre antal noteras ibland vid ogynnsamt sträckväder.

Första fyndet:

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

Ses fåtaligt rasta under sträckperioderna vår och höst. Ses oftast i Fyrbyn och i Kapellänget samt i marhalmen längs med stränderna.

Första fyndet:

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus

Sällsynt i slutet av maj och i början av juni.

Första fynden:

Stäppsångare Iduna caligata

Tre fynd:

Härmsångare Hippolais icterina

Regelbunden och ganska fåtalig på sträck i maj och i juni. Troligen årsviss men fåtalig häckfågel i morerna. Häckning konstaterad bland annat vid Fyrbyn. Sällsynt på höststräcket.

Första fyndet:

Rödstrupig sångare/moltonisångare/rostsångare Sylvia cantillans/inornata/subalpina

Arten har nyligen delats upp i tre arter: Rödstrupig sångare, Moltonisångare och rostsångare. Alla svenska fynd är under utredning av Raritetskommittén och det är ovisst om fynden på Sandön säkert kommer att kunna föras till endera arten.

Tre fynd:

Höksångare Sylvia nisoria

Höksångaren ses fåtaligt men regelbundet under sträckperioden på försommaren som har sin kulmen i början av juni. Endast ett fynd av ungfåglar i augusti.

Första fynden:

Ärtsångare Sylvia curruca

Troligen årsviss och fåtalig häckfågel i lämpliga biotoper. Ännu i slutet av maj kan stora mängder ärtsångare ses rasta på Sandön vid ogynnsamt sträckväder. Ses fåtaligt och regelbundet även på höststräcket in i oktober.

Första fyndet:

Törnsångare Sylvia communis

Ses ibland talrikt rastande på Sandön i maj och i juni, mer fåtaligt under höststräcket. Häckar antagligen mycket sparsamt och oregelbundet.

Första fyndet:

Trädgårdssångare Sylvia borin

Ses och hörs tämligen talrikt under sträckperioden på våren, mer sällan på hösten. Fåtalig häckfågel.

Första fyndet:

Svarthätta Sylvia atricapilla

Ses tämligen allmänt rasta under sträcket i maj och början av juni, fåtaligare på hösten ända in i november. Häckar troligen årligen i lämpliga biotoper även om säkra häckningsindicier saknas.

Första fyndet:

Lundsångare Phylloscopus trochiloides

Gotska Sandön är nog en av Sveriges säkraste platser för att se och höra lundsångare. Då och då uppträder den i stort antal på försommaren. Har konstaterats häcka några gånger.

Första fyndet, samt många individer:

Tajgasångare Phylloscopus inornatus

Första fynden:

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix

Häckande med i stort sett ett par i varje mor, flera i Stora Idemoren. Under sträckperioden i slutet av maj och i början av juni noteras ibland stora mängder grönsångare.

Första fyndet:

Gransångare Phylloscopus collybita

Troligen årligen men sparsamt häckande. Säker häckning noterad vid Helikopterlandningsplatsen 27 juli 2002 där en knappt flygg unge sågs. Av biotopen att döma bör det vara den nordliga rasen abietinus som häckar på Sandön. Ses tämligen allmänt under sträckperioderna vår och höst.

Första fyndet:

Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis

Ses sällsynt på sträck vår och höst.

Första fynden:

Lövsångare Phylloscopus trochilus

Lövsångaren häckar tämligen talrikt på Gotska Sandön på platser där det finns inslag av lövträd. Ses och hörs allmänt på vårsträcket och är även talrik på hösten.

Första fyndet:

Kungsfågel Regulus regulus

Häckar troligen allmänt på Gotska Sandön i lämpliga biotoper. Oftast hörd i tallskog med närhet till granar såsom vid Norra fyren och vid Höga åsen. En kull noterades vid Höga åsen 22 juni 2001. Ses allmänt under sträcket, särskilt på hösten.

Första fyndet:

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla

Det första fyndet för Gotska Sandön finns dokumenterat med ett videoklipp signerat Per Åsberg.

Ett fynd:

Grå flugsnappare Muscicapa striata

Enligt samstämmiga vittnesmål är den grå flugsnapparen Gotska Sandöns talrikaste häckfågel, synbarligen väl anpassad för den extremt torra tallheden. Många häckbelägg finns. Den grå flugsnapparen är även talrik på flyttningen, särskilt på våren i maj och i början av juni. Arten som normalt är en utpräglad nattsträckare, kan under vårsträcket ses sträcka ut mot nordväst i fullt dagsljus vid Bredsandsudde i månghundrade skaror, oftast på hög höjd.

Första fyndet:

Mindre flugsnappare Ficedula parva

Mindre flugsnapparen ses regelbundet på försommaren och har några gånger konstaterats häcka på Gotska Sandön. De flesta fynden gäller revirhävdande stationärt sjungande och varnande outfärgade hannar i juni.

Arten visar på Sandön en tydlig preferens för lokaler med frappant inslag av små, halvkvävda tallar, växande i skuggan av grövre träd. Samtidigt saknas aldrig inblandning av lövträd, gärna lite rönnsly plus en och annan ek.

Under höststräcket har arten setts i augusti, september och i oktober.

Första fyndet:

Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis

Ses årligen i maj och i juni och kan nog tänkas häcka vissa år även om säkra häckningsindicier saknas.

Första fyndet:

Svartvit X halsbandsflugsnappare Ficedula hypoleuca X albicollis

Första fynden:

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

Ses allmänt under vårsträcket i maj och i början av juni, mer sparsamt på höststräcket. Häckar fåtaligt eller sällsynt i tallskogen, i Stora Idemoren och i Fyrbyn.

Första fyndet:

Skäggmes Panurus biarmicus

Ett fynd:

Stjärtmes Aegithalos caudatus

Stjärtmesen ses sparsamt på våren och ibland talrikt på hösten. På senare år även sedd fåtaligt på försommaren utan att några tendenser till häckning har noterats.

Första fynden:

Svartmes Parus ater

Svartmesen är en synnerligen allmän häckfågel på Gotska Sandön och hörs nästan ständigt när man vandrar genom skogen. På höstar och vintrar drar flockar med svartmesar kring längs stränderna.

Första fyndet:

Blåmes Parus caeruleus

Häckar årligen med ett fåtal par bland annat i Kapellänget och Stora idemoren. Ses på Sandön året runt och sträckrörelser har inte noterats.

Första fyndet:

Talgoxe Parus major

Sällsynt häckfågel i lämpliga biotoper. Ses på Gotska Sandön året runt. Sträckrörelser har noterats i slutet av september och i början av oktober.

Första fyndet:

Nötväcka Sitta europaea

Nötväckan är en bofast men fåtalig häckfågel på Gotska Sandön sedan lång tid. Den häckar i Stora Idemoren och troligen också i andra morer.

Första fyndet:

Trädkrypare Certhia familiaris

Regelbunden häckfågel i närheten av morerna. Ses allmänt under sträckperioderna vår och höst.

Första fyndet:

Sommargylling Oriolus oriolus

Nästan årsviss i Stora Idemoren där den observerats från maj till juli och möjligen kan tänkas göra häckningsförsök. Dagsträckande sommargyllingar har några gånger observerats vid Bredsandsudde i slutet av maj och i början av juni.

Första fynden:

Törnskata Lanius collurio

Häckar fåtaligt och i varierande antal vid Hamnudden, Gamla gården och i Kapellänget. Ses ibland talrikt under vårsträcket i maj och början av juni, sparsamt i juli, augusti och september.

I brist på stora insekter kan törnskatorna ibland under våren övergå till att äta småfåglar. De som oftast drabbas är grå flugsnappare och sångare. Törnskatorna äter endast hjärnan av sitt byte.

Första fyndet:

Svartpannad törnska Lanius minor

Sex fynd:

Varfågel Lanius excubitor

Ses fåtaligt i april och i maj samt talrikare i september till november.

Första fyndet:

Rödhuvad törnskata Lanius senator

Ett fynd:

Nötskrika Garrulus glandarius

Första fyndet gjordes under återflyttning efter en eruptiv utflyttning från Skandinavien hösten före. Därefter sällan sedd.

Första fyndet:

Skata Pica pica

Tillfällig.

Första fynden:

Nötkråka Nucifraga caryocatactes

Ses oregelbundet och med flera års mellanrum på Gotska Sandön, oftast i Kapellänget och i Stora Idemoren. Har häckat.

Första fyndet:

Tjocknäbbad nötkråka Nucifraga c. caryocatactes

Ses oregelbundet och med flera års mellanrum på Gotska Sandön, främst i Kapellänget och i Stora Idemoren. Häckar troligen vissa år i närheten av morerna.

Första fyndet:

Smalnäbbad nötkråka Nucifraga c. macrorhynchos

Ses oregelbundet och med flera års mellanrum på Gotska Sandön. Häckade på Sandön år 1955 och det är den första påvisade häckningen i Sverige.

Första fyndet:

Kaja Corvus monedula

Ses regelbundet men i låga antal vår och höst. Ströfynd har gjorts under hela året.

Första fyndet:

Råka Corvus frugilegus

Ses fåtaligt i april till början av juni samt på hösten. Ej observerad i januari till mars.

Första fyndet:

Svartkråka Corvus corone corone

Första fynden:

Gråkråka Corvus corone cornix

Sparsam häckfågel sedan länge.

Första fyndet:

Korp Corvus corax

Häckar troligen årligen med minst ett par på Gotska Sandön. Arten var försvunnen från ön under en stor del av 1900-talet. Sedd årligen sedan början av 1990-talet.

Första fyndet:

Stare Sturnus vulgaris

Häckar sedan gammalt på Gotska Sandön, till exempel med åtskilliga par i Kapellänget. Ses relativt talrikt på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Rosenstare Pastor roseus

Två fynd:

Gråsparv Passer domesticus

Gråsparven dyker ibland upp under sträckperioder vår och höst.

Första fynden:

Pilfink Passer montanus

Fåtaligt uppträdande höst och vår. Pilfinken är långt ifrån årlig på Sandön.

Första fynden:

Bofink Fringilla coelebs

Förutom under vintern är bofinken en av de allra vanligaste fåglarna på Gotska Sandön. Den häckar allmänt över hela ön utom närmast stränderna.

Första fyndet:

Bergfink Fringilla montifringilla

Talrik på sträck vår och höst. Sjungande fåglar hörs ibland i slutet av maj och till synes vitala fåglar har setts långt in i juni.

Första fyndet:

Gulhämpling Serinus serinus

Uppträder sällsynt, huvudsakligen i maj och juni.

Första fyndet:

Grönfink Carduelis chloris

Tämligen talrik på sträck vår och höst. Har häckat.

Första fyndet:

Steglits Carduelis carduelis

Ses oregelbundet och fåtaligt på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Grönsiska Carduelis spinus

Uppträder ofta i stort antal i maj och i juni. Grönsiskan häckar troligen årligen på Sandön och belägg för häckning finns. Särskilt lätt att se grönsiskor är det vid torr väderlek då grönsiskorna kommer till fågelbaden i Fyrbyn och till dammen i Kapellänget.

Första fyndet:

Hämpling Carduelis cannabina

Regelbunden och oftast fåtalig på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Vinterhämpling Carduelis flavirostris

Ses fåtaligt i april och i oktober till december.

Första fynden:

Gråsiska Carduelis flammea

Ses oftast fåtaligt vår och höst. Ibland ses dock större flockar. Gråsiskor är även sedda vintertid.

Första fyndet:

Brunsiska Carduelis flammea cabaret

Ses fåtaligt och oregelbundet vår och höst.

Första fyndet:

Snösiska Carduelis hornemanni

Ett fynd:

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera

Tillfälligt uppträdande under invasionsår.

Första fynden och många individer:

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra

Ses talrikt på ön och är särskilt lättsedd under torrperioder då fåglarna besöker dammen vid Kapellet och fågelbad i Fyrbyn. Det är inte känt om mindre korsnäbben häckar på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus

Större korsnäbben häckar på Gotska Sandön i varierande antal i tallhedsområdet. Arten är under sommarhalvåret mer eller mindre beroende av sötvatten i till exempel Fyrbyn men undgår i övrigt lätt uppmärksamhet. Vissa år äger en invasionsartad flyttning rum och då kan stora mängder ses lämna ön vid Bredsandsudde under sommarmånaderna.

Första fyndet:

Ökentrumpetare Bucanetes githagineus

Ett fynd:

Rosenfink Carpodacus erythrinus

Rosenfinken ses stundom talrikt under vårsträcket 15 maj till midsommar och fåtaligare under höststräcket i augusti. Utfärgade hannar ses tämligen sällan. Arten häckar såvitt känt inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Tallbit Pinicola enucleator

Det första fyndet gjordes våren efter den största invasionen i södra Sverige i modern tid som hade sin kulmen i november 1976.

Alla fynd:

Domherre Pyrrhula pyrrhula

Ses sparsamt på sträck i maj månad, i större antal tidigare på våren vissa år. Uppträder stundom även vintertid. Sommartid sällsynt. Oregelbunden på sent höststräck.

Första fyndet:

Mindre maskstenknäck Eophona migratoria

Arten tillhör dem som i Sverige med säkerhet anses vara förrymda burfåglar.

Ett fynd:

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

Ses regelbundet och ofta parvis i Kapellänget i maj och juni. Arten är även sedd senare under sommaren samt under hösten och vintern. Det är troligt att stenknäcken häckar på Gotska Sandön, även om det inte har påvisats någon gång.

Första fyndet:

Lappsparv Calcarius lapponicus

Ses sällsynt i maj och relativt talrikt i september och i oktober.

Första fynden:

Snösparv Plectrophenax nivalis

Ses aldrig under sommarhalvåret när Sandön trafikeras reguljärt. Snösparven är en regelbunden och ibland talrik förbisträckare i mars, april, oktober och november.

Första fyndet:

Gulsparv Emberiza citrinella

Gulsparven häckar inte på Gotska Sandön. Den ses fåtaligt i maj och juni, talrikare i september och oktober.

Första fyndet:

Ortolansparv Emberiza hortulana

Ses relativt talrikt de flesta år under två i tid väl koncentrerade perioder: Första halvan av maj och slutet av augusti till början av september. För övrigt sällsynt.

Första fyndet:

Videsparv Emberiza rustica

Har blivit alltmer sällsynt på Gotska Sandön i takt med att arten minskar i Sverige. Videsparven ses numera inte längre årligen på Sandön. Bästa period är troligen första halvan av maj. Arten är även sedd i september.

Första fyndet:

Dvärgsparv Emberiza pusilla

Sex fynd:

Gyllensparv Emberiza aureola

Två fynd:

Sävsparv Emberiza schoeniclus

Ses talrikt i april samt i slutet av september till början av oktober.

Första fyndet:

Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala

Två fynd:

Kornsparv Emberiza calandra

Första fynden:

Påvefink Passerina ciris

Arten tillhör dem som i Sverige med säkerhet anses vara förrymda burfåglar.

Ett fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.