Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthätta Sylvia atricapilla

Ses tämligen allmänt rasta under sträcket i maj och början av juni, fåtaligare på hösten ända in i november. Häckar troligen årligen i lämpliga biotoper även om säkra häckningsindicier saknas.

Första fyndet:

Svarthätta

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.