Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

Regelbunden och fåtalig häckfågel i de hedartade tallskogspartierna. Rastande fåglar ses under sträckperioderna vår och höst, sällan i högre antal.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.